Adatvédelmi szabályzat

Kárpát Jogi Network

(karpatjog.hu)

 

Adatvédelmi Szabályzata

Hatályos: 2017. május hónaptól

Üzemeltető: Páneurópa Jogász Unió

 

 

1. Az adatkezelő

 

Az adatok kezelője a Kárpát Jogi Network (karpatjog.hu weboldal) - továbbiakban Weboldal - üzemeltetője, a PÁNEURÓPA JOGÁSZ UNIÓ (rövidített elnevezése: PJU; székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 38.; nyilvántartási száma: 01-02-0008554; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék; a továbbiakban: Adatkezelő vagy Üzemeltető).

 

Adatkezelő elérhetőségi adatai:

Levélcím: H-1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 38. I. emelet 7. ajtó

Telefon: +36 1 340 4151

Fax: +36 1 350 8985

Weboldal: www.pju.hu

 

Tárhelyszolgálató adatai:

Név: INTEGRITY Kft.

Levélcím: H-1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Telefon: +36 1 450-2660

Fax: +36 1 412-0483

 

2. Jogszabályoknak való megfelelés

 

Az Adatvédelmi Szabályzat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat. Ezekre tekintettel a jelen Adatvédelmi Szabályzat megfelel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényaz egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény; az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény; az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény előírásainak, valamint az "Online Privacy Alliance" ajánlásainak.

 

3. Fogalom-meghatározások

 

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

 

Adatfeldolgozás:az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

 

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi.

 

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

 

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

 

4. Az adatkezelés jogalapja

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a.) pontja alapján személyes adatot kizárólag az érintett hozzájárulása alapján kezelünk.

 

5. Adatvédelmi irányelvek

 

Adatkezelésünk során mindvégig tekintettel vagyunk az érintett személy becsületének, jóhirnevének vagy egyebekben személyiségi jogainak tiszteletbentartására. 

 

Személyes adatot kizárólag a Kárpát Jogi Network Felhasználási Feltételeiben meghatározott céljának megfelelően, és csak az annak megvalósítása érdekében szükséges körben kezelünk.

Az adatkezelésünk minden szakaszában megfelel a céljának.

Adatkezelés során csak olyan személyes adatot kezelünk, amely a Kárpát Jogi Network programhoz elektronikus úton csatlakozó és jogi egyetemi végzettséggel, vagy jogi egyetemmel fennálló hallgatói jogviszonnyal rendelkező jogász kolléga bemutatásához és a vele való kapcsolattartáshoz szükséges és arra alkalmas.

Az adatkezelést és adatfeldolgozást kizárólag a Weboldal üzemeltetői végzik nonprofit tevékenységük keretében.   

Az adatokat más személy részére nem adjuk át sem adatkezelési sem adatfeldolgozási céllal, azonban a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel, kizárólag a Kárpát Jogi Network programban résztvevő kollégák számára elérhetővé, olvashatóvá és kereshetővé tesszük.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy az általunk kezelt és nyilvánosságra hozott személyes adatokat bármely harmadik személy felhasználhatná és azokkal az érintett személy engedélye nélkül adatkezelési vagy feldolgozási tevékenységet végezhetne.

 

6. Az adatkezelés köre

 

A weboldalon történő regisztrációhoz a Kárpát Jogi Network programhoz csatlakozni kívánó érintett az alábbi személyes adatait adja meg.

 1. A regisztráció során kötelezően megadandó személyes adatok:

 2. az érintett vezetékneve, keresztneve

 3. munkahelyének megnevezése

 4. kapcsolattartási e-mail címe

 5. lakcíme (ország, irányítószám, város, cím).

 6. A regisztráció során az érintett által megadható személyes adatok:

 7. publikus e-mail címe

 8. webcíme

 9. telefonszáma

 10. azon jogterület(ek) megjelölése, amellyel kapcsolatban az érintett érdekelt (47 jogterület, többes választási lehetőséggel).

A regisztráció során az érintettnek lehetősége van arra, hogy feliratkozzon az üzemeltető hírlevelére.

A regisztráció során az érintettnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy az üzemeltető Felhasználási Feltételeit, valamint a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Az Üzemeltető a Weboldalon nem regisztráló felhasználók (a továbbiakban: felhasználók) személyes adatait – a jelen Adatvédelmi Szabályzat 10. pontjának figyelembevétele mellett – nem kezeli.

 

7. Az adatok minősége

 

Kizárólag tisztességesen és törvényesen megszerzett adatokat dolgozunk fel és kezelünk.

Az adatokat csak a meghatározott és törvényes célunkra tároljuk és használjuk fel, és e célon nem terjeszkedünk túl.

Törekszünk az általunk kezelt adatok pontosságára és a Kárpát Jogi Network tevékenységéhez és céljához illeszkedő módon azok időszerűségére.

Ezzel összefüggésben a programhoz csatlakozni kívánó érintett köteles személyes adatait  pontosan, a valóságnak megfelelően és időszerűen megadni, valamint személyes adatainak változása esetén köteles azokat a Weboldalon is haladéktalanul intézkedni azok megváltoztatása iránt.

Különleges adatot nem kezelünk.

A weboldal megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. A weboldal üzemeltetője ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a honlap látogatottsági statisztikák elkészítésére használja.

A Kárpát Jogi Network programhoz történő csatlakozással és a weboldalra történő regisztrációval az érintettek hozzájárulnak, hogy a weboldal üzemeltetője az előzőekben ismertetett terjedelemben a személyes adataikat kezelje. A weboldal használatához a megadott adatok kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

 

8. Az adatkezelés célja

 

A Kárpát Jogi Network alatti együttműködés a következő szinteket fogja át:

 • közvetlen gazdasági kapcsolatok elősegítése az anyaországi és határon túli vállalkozások között a jogi képviselők együttműködése keretében

 • hatékony jogvédelem nyújtása nemzetiségi kérdésekben

 • közös jogi álláspont kialakítása és képviselete határon átnyúló vagy nemzetiséget érintő jogi kérdésekben

 • a magyar jogi kultúra ápolása és fejlesztése, a határon túl élő magyar jogászok számára magyar nyelvű szakirodalomhoz történő hozzájutás elősegítése, a magyar jogi nyelv használatának elősegítése, magyar nyelvű jogi képzéseken történő részvétel elősegítése, szervezés.

Az együttműködés többek között a Weboldalon keresztül történik, ezért a Kárpát Jogi Network program keretében az Adatkezelő által megvalósított személyes adatok kezelésének célja, hogy a magyar nyelvű jogászok kapcsolattartását a fenti gondolatok jegyében hatékonyan elősegítse.

 

9. Az adatbiztonság

 

Adatkezelő nem adja el, nem adja bérbe és semmilyen formában nem bocsájtja rendelkezésére az általa kezelt adatokat más cégeknek, illetve természetes személyeknek, és nem vállal kiküldést külső cégek vagy személyek számára vagy nevében; kivéve ez alól a törvényi kötelezettség teljesítéséhez szükséges hatóság részére teljesített adatszolgáltatást. A kezelt személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.

Adatkezelő köteles megfelelő biztonsági intézkedéseket tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó biztosítja a jogosulatlan adatbevitel megakadályozásátaz automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozásátannak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították, vagy továbbíthatjákannak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe, a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Az adatkezelőnek az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Az adatkezelő értesíti az érintett személyt bármely olyan változásról, amely lényeges változást okoz a szolgáltatás vagy az adatkezelés módjában.

 

10. Cookie kezelési nyilatkozat

 

A weboldalak praktikus és hasznos technikákkal fokozzák felhasználóbarát jellemzőiket, és igyekeznek a lehető legérdekesebbé tenni az oldalt minden egyes látogató számára. A cookie-k kisméretű szövegfájlok, amelyeket a weboldalak a felhasználók számítógépein tárolnak. A cookie-kban tárolt információk arra is felhasználhatók, hogy kövessék böngészését az ugyanazon cookie-kat alkalmazó weboldalak között. A cookie-kat időtartamuk és a létrehozó személye szerint osztályozzuk. Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a weboldalán használt cookie-król, valamint azok felhasználási céljáról. A cookie-k alkalmazása garantálja a személyes adatok védelmét és felhasználóbarát működést.

A felhasználó nyilatkozhat úgy is, hogy a böngésző egyáltalán ne helyezhessen el cookie-kat a számítógépén, vagy beállíthatja a böngészőt úgy, hogy minden értesítést megkapjon a cookie-k elhelyezéséről.  A felhasználónak az egyes cookie-k visszautasítására és eltávolítására is lehetősége van, azonban ha nem engedélyezi a cookie-kat, nem garantálható a weboldal megfelelő működése. Az oldal egyes funkciói elveszhetnek, illetve bizonyos weboldalakat a felhasználó nem tud majd megtekinteni. A cookie-k letiltása nem jelenti azt, hogy a felhasználó számára nem láthatóak a hirdetések.

Az internet és a weboldalak működését figyelembe véve nincs mindig rálátásunk arra, hogy harmadik felek milyen cookie-kat helyeznek el weboldalunkon keresztül. Ez különösen igaz azon esetekre, amikor weboldalunk úgynevezett beágyazott elemeket tartalmaz: szöveget, dokumentumokat, képeket vagy rövid filmeket, amelyek egy másik fél tárol, de a mi weboldalunkon vagy azon keresztül tekinthetők meg.

 

11. Hírlevélre történő feliratkozás

 

A Kárpát Jogi Network programhoz csatlakozni és a Weboldalon regisztrálni kívánó érintetteknek lehetőségük van arra, hogy Weboldal üzemeltetőjének a kifejezetten a programmal kapcsolatos hírlevelére feliratkozzanak. Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a hírlevélre történő feliratkozás nem feltétele a Weboldalra történő regisztrációnak, valamint a programhoz való csatlakozásnak, viszont a hatékony együttműködés érdekében javasolt.

Üzemeltető kifejezetten a Kárpát Jogi Network program keretében megrendezésre kerülő személyes találkozókról, work shopokról, konferenciákról, szakmai önképzésekről és továbbképzésekről szóló értesítésekkel, a Kárpát Jogi Network működésével és eredményeivel, valamint a magyar nyelvű jogászságot érintő szakmai aktualitásokkal kapcsolatos információkról rendszeres tájékoztatást küld a hírlevélre feliratkozottak részére.

A regisztráció, mint a hírlevélre történő feliratkozás feltétele során megadott személyes adatokat a Weboldal Üzemeltetője a jelen Adatvédelmi Szabályzatban megadott feltételek szerint kezeli.

A hírlevélre feliratkozott személy bármikor kérheti a hírlevelek részére történő küldésének megszüntetését, a hírlevelekben biztosított leiratkozási lehetőséggel. Ebben az esetben Üzemeltető törli nevét és e-mail címét a hírlevél-listából, és a továbbiakban nem küld részére hírlevelet. A leiratkozás egyebekben nem érinti a Weboldal használatát.

 

12. Az érintettek jogai

 

Az érintett személy bármikor tájékoztatását kérhet az adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről, kezdeményezheti személyes adatainak helyesbítését, valamint a személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az adatkezelő 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni az érintett kérelmére az adatfeldolgozónál feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, valamint az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az érintett személy tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ennek keretében kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelőtől.

 

12. Jogérvényesítési lehetőségek

 

Kérjük az érintett személyeket, hogy amennyiben úgy érzik, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogait, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Tájékoztatjuk az érintett személyeket, hogy igényüket polgári peres eljárásban is érvényesíthetik, vagy kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is. Az esetleges polgári jogvitára a magyar jog irányadó.

 

13. Adatvédelmi nyilatkozat hatálya

 

A jelen Adatvédelmi Szabályzat a közzététele napjától lép hatályba és határozatlan ideig hatályban marad. Adatkezelő bármikor jogosult a jelen Adatvédelmi szabályzat egyoldalú módosítására. A módosított Adatvédelmi Szabályzat ugyancsak közzététele napjától hatályos.